Vitale Teams

Vitale, succesvolle teams vragen om vitale mensen, die nu en straks opgewassen zijn tegen veranderende opgaven en condities. Meestal worden met behulp van verschillende 360 graden feedbackmethoden uitgebreide teambuilding programma’s opgezet om het onderlinge vertrouwen te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Workshops leveren vaak een lijst met de nodige verbeteracties op. Met behulp van competentieprofielen worden persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld om het individuele gedrag te verbeteren. Vaak is er de klacht dat al deze inspanningen uiteindelijk weinig effect sorteren.

Peter Robertson heeft een andere benadering ontwikkeld dat uitgaat van groei als ecologisch proces en groei als estafette van talent.

Groei als ecologisch proces; de S-curve.

Groei begint vaak met een idee over een investering, een nieuwe opzet, product of service. Als dat idee aanslaat gaat het groeien. Dat is succes. Het idee groeit verder en wordt routine. Die is effectief en winstgevend, maar remt op den duur verdere groei en vernieuwing af. Het is daarom belangrijk tijdig met iets nieuws te beginnen, voordat de groei stagneert.

Het proces ziet er meestal uit als een uitgerekte “S”, het begint langzaam, met vallen en opstaan, versnelt daarna en wordt ten slotte langzamer tot het verval zich inzet. Je kunt de groeicurve vergelijken met het ritme van de seizoenen.

 

Screen Shot 2016-03-17 at 15.58.46

Groei als estafette van talent.

De groeicurve van een nieuw idee kan worden opgedeeld in meerdere fasen. Voor alle fasen in een groeiproces zijn verschillende talenten nodig. Iedereen heeft een favoriete fase in de curve waar hij of zij optimaal presteert en bijdraagt. Zo zijn mensen met ideeën minder sterk geneigd iets af te maken, terwijl afmakers niet met veel nieuwe ideeën komen. Groei is hier dus een soort estafetteloop. De stok moet worden doorgegeven aan de volgende loper. Als een deelnemer (of een talent in het proces) ontbreekt, komt de stok niet over de eindstreep en is er geen succes.

Ieders talent optimaal benutten.

Hiervoor heeft Human Insight uitstekende instrumenten beschikbaar, waaronder de AEM-Cube®. De AEM-Cube laat zien waar en hoe iemand bijdraagt aan de groei.
De AEM-Cube is geen psychologisch instrument dat gedrag meet of voorspelt, maar geeft inzicht in je eigen unieke stijl die je gedrag, prestatie of bijdrage kleurt.
cube

Deze stijl of talent kun je niet afleren, maar je hoeft het ook niet aan te leren. Je herkent dit talent in wat je doet, denkt, voelt en beslist. De AEM-Cube geeft daarnaast inzicht in hoe je met dit talent om kunt gaan. Zo is de AEM-Cube als kompas te gebruiken: Individueel voor de banen die je kiest, de rollen die je aanneemt, de stijl van leidinggeven, de keuze van collega’s, teamleden of business partners. En collectief voor het samenstellen van teams hun bijdrage aan de gezamenlijke groeidoelstellingen en veranderingsopgaven.

Mijn werkwijze.

Ik sluit aan bij de collectieve missie en strategische opgaven en de opdracht en doelen van het team. Ik ben benieuwd in welke fase de organisatie of het team zich bevindt op de groeicurve. De positie van een organisatie of team op deze groeicurve is afhankelijk van de individuele bijdragen aan deze curve. Met behulp van de S-Curve scan® is het antwoord op deze vraag goed te onderbouwen. Dan is ook in beeld te krijgen welke mensen nodig zijn voor de huidige en volgende stap/groeifase.

Voor groei, prestatie, succes en vervolg moeten de juiste personen de juiste dingen doen op de juiste plek en moment op de groeicurve. Iedereen heeft talent om bij te dragen aan een deel van de groei en succes. Niemand hoeft en kan aan alles bijdragen.

Het succesvol managen van de groeicurve vraagt om een slimme talentestafette, waarin ieder vanuit een natuurlijke rol bijdraagt aan het succes.
Om de hele groeicurve te managen en de juiste mensen de juiste dingen te laten doen is de AEM-Cube het geëigende instrument. Hiermee is inzicht te verkrijgen in wat de diversiteit is binnen het team en de organisatie. Het opent het pad naar de vraag of de juiste mensen op de ‘stoelen’ zitten en of talent ontbreekt. Het antwoord geeft een solide onderbouwing van de in-, door- en uitstroom van talent.

De leiding kan dan de verbindende rol pakken. Er kan zinvol de dialoog worden gestart over de individuele prioriteiten, bijdragen en performance. En kan ook de focus worden gericht op het opbouwen van een nauwe samenwerking en stevig onderling vertrouwen.

Kwaliteit en garantie.

De investering is maatwerk. In de offerte worden de afspraken vastgelegd. Mijn diensten worden aangeboden tegen een marktconform tarief.

Ik ben opgeleid als agoog en gespecialiseerd in professionele dienstverlening en performance management.

Ik werk zelfstandig onder de geregistreerde bedrijfsnaam PerCe en ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Mijn algemene voorwaarden en gedragscode zijn gedeponeerd.

Ik ben gecertificeerd voor de methodiek van Human Insight (EAM-cube® en groeicurve®). De instrumenten zijn wetenschappelijk beproefd.

Ik werk samen met businesspartners, waar mijn expertise nauw bij aansluit. Gezamenlijk kunnen wij een breed palet aan opdrachten realiseren.